ЕВРОПРОЕКТ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
Социален фонд чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в “Толи” ЕООД

Фирма „Толи“ ЕООД осъществява проект с наименование: „ По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в Толи ЕООД“

Номер на договор: № BG05M9OP001-1.069-0007

Процедура: BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Целта на настоящия проект на “Толи” ЕООД изцяло кореспондира с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и със стратегическите цели и приоритети на ОП РЧР, и по-конкретно Инвестиционен приоритет 1.7. Схемата за безвъзмезна помощ се разлизира в рамките на Специфична цел 3.1.1: „Осигуряване на условия и стимули на бизнеса да разкриват нови работни места, включително и за уязвими групи и да подобряват условията на съществуващите“ от стратегията за ВОМР на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, на Приоритет 3.1.:„Подобряване на достъпа до устойчива заетост, включително и на най – уязвимите групи и повишаване на атрактивността и качеството на работните места“ ,Стратегическа цел 3: „Насърчаване на устойчива заетост, подобряване качеството на човешките ресурси и възможността за социално включване”.

Общата цел на проектното предложение обхваща подобряване на качеството на работната среда в предприятието, което води и до повишаване на производителността на труда и устойчивата заетост в “Толи” ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд за всички служители, включени в целевата група, свеждайки предпоставките за трудов травматизъм и професионални заболявания до минимум.

За постигането на общата цел е необходимо да бъдат реализирани и следните специфични цели, които са конкретизирани след идентификация на нуждите на служителите в дружеството. Те се изразяват в:

СЦ1. Осигуряване на безопасни условия на труд и превенция на рисковете чрез закупуване на колективни предпазни средства съгласно Утвърдена програма от работодателя и съгласувана със Службата по трудова медицина.

СЦ2. Постигане на благоприятни условия посредством осигуряване на социална придобивка – оборудване за стая за отдих за служителите .
Чрез изпълнението на конкретни мерки за постигането на гореописаните цели се очаква да се подобри качеството на работните места, а това от своя страна да рефлектира положително върху производителността на труда, устойчивата и качествена заетост в предприятието.

Проектът ще се реализира посредством изпълнение на следните описани дейности:
1. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите, чрез закупуване на средства за колективна защита;
2. Осигуряване на социални придобивки за работещите чрез закупуване на оборудване за стая за отдих, хранене и почивка.

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до подобрено качество на работната среда, осигурени добри и безопасни условия на труд, опазване на здравето на работещите, устойчивата и качествената им заетост във фирмата.

Заложените мерки в настоящото проектно предложение ще имат дъглосрочен ефект върху условията на работа в предприятието. Очакваните резултати ще бъдат трайни и ще повлияят на по-доброто здраве и работоспособност на заетите лица в “Толи” ЕООД и след приключване на проекта.

Към момента на кандидатстване общо заетите лица във фирмата са 24 души като 10 от тях не попадат в целевата група, тъй като не работят в цеха. Броят на служителите, които попадат в целевата група по проекта е 14 лица като от тях 3 над 54 г. и едно трудоустроено, от които 7 са в производството, 2 администрация и 5 души разносвачи.

С изпълнението на дейностите по проекта ще се повиши мотивацията на служителите и удовлетвореността им на работното място, което ще допринесе за дългосрочната им заетост в предприятието. В тази връзка след приключване на проекта ръководството се задължава да запази заетостта на поне 50% от служителите, представители на целевата група, за период поне от 6 месеца.

Предприятието ще въведе практики за в бъдеще за запазване на качествената работна среда, превенция от трудови заболявания, повишена мотивация на служителите, което ще доведе до устойчива заетост в предприятието.

Финансиране от ЕС 85 % – 41 240.05 лева
Национално финансиране 15 % – 7 277.65 лева
Обща стойност на проекта: 48 517.70 лева
Начална дата на изпълнение на проекта: 10.01.2020 г.
Крайна дата на изпълнение на проекта: 10.01.2021 г.